APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Controalele se desfăşoară în următoarea ordine: echipa de revizori, revizorul, se deplasează la obiectul controlului, unde informează conducerea despre sarcina, perioada şi durata efectuării controlului;

se studiază actele existente, procesele-verbale, actele controalelor şi reviziilor precedente, efectuate pe parcursul ultimilor doi ani;

4) se verifică documentele primare despre activitatea economico-financiară a obiectului supus controlului;

pentru verificarea disponibilităţii unor bunuri materiale, conducătorul echipei de revizori cere de la conducătorul obiectului supus controlului şi comisiei de inventariere să efectueze inventarierea şi să prezinte rezultatele în termenul stabilit;

se i-au notele explicative de la factorii de decizie şi persoanele gestionare responsabile pentru încălcările financiar-contabile comise;

conducătorul echipei de revizori sau revizorul, propune conducerii obiectului supus controlului să întreprindă în mod operativ acţiuni în vederea lichidării neajunsurilordepistate, transferării sumelor datorate bugetului şi ameliorării activităţi economico-financiare.

Valorificarea constatărilor controalelor

Imediat după finisarea controlului, şeful echipei de revizori completează fişa rezultatelor controlului şi prezintă procesele verbale în două exemplare cu toate anexele şefului direcţiei respective a Serviciului Control Financiar şi Revizie.

Şeful direcţiei primeşte materialele de control, le analizează şi apreciază activitatea echipei de revizori.

Evidenţa materialelor emise organelor de drept se ţine în aparatul central de către Direcţia Generală Organizarea Muncii şi Control Intern. Aceasta , trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare a trimestrului următor, generalizează materialele reviziilor şi controalelor şi prezentă un raport privind activitatea Serviciului Control Financiar şi Revizie şi a subdiviziunilor lui structurale, care se supune spre dezbatere Consiliului Coordonator al Serviciului.

Efectuarea controlului la instituţiile publice

Scopurile de bază ale controalelor documentare ale instituţiilor publice sunt:

 controlul executării devizelor şi indicilor de bază; controlul utilizării mijloacelor financiare dupa destinaţiei; controlul respectării disciplinei financiare; verificarea integrităţii mijloacelor băneşti şi a valorilor materiale; controlul legitimităţii formării, corectitudinii utilizării mijloacelor extrabugetare;verificarea respectării tinerii evidenţei contabile şi întocmirii dărilor de seamă contabile.

Revizia documentară conform programului de activitate la una şi aceeaşi instituţie se efectuează o dată la doi ani.

La începerea controlului, şeful echipei de control se prezintă la conducătorul instituţiei unde urmează să fie efectuat controlul şi îl informează despre tematica controlului, apoi membrii grupului de revizie imediat încep inventarierea mijloacelor băneşti în casă şi valorilor materiale aflate în gestiune.

Verificarea documentală constă în confruntarea dărilor de seamă contabile cu documentele primare de evidenţă contabilă, registrele contabile şi cartea mare. La efectuarea reviziei documentare totale se verifică toate documentele privind operaţiile economico-financiare pe întreaga perioadă supusă controlului, iar la cea selectivă – numai o parte de documente pe o anumită perioadă de timp.

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!