APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

PROCURA
            Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetatean …………………………………, nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………… eliberat de ……………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetatean ………………………., nascut la data de …………………………….., in localitatea ………………………………….., de sex …………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………, seria …………… nr. …………………………. eliberat de …………………………….. la data de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………………., ca in numele meu si pentru mine sa cumpere, la libera sa apreciere si cu pretul care va fi necesar, dar nu pagubitor pentru mine, un apartament in ……………………………., compus din …………………………. .
            In acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele vanzarii, va indeplini toate formalitatile necesare perfectarii contractului de vanzare-cumparare, va semna contractul de vanzare-cumparare in forma autentica si va plati pretul stabilit.
            Dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare, mandatarul meu va indeplini toate formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara si de inscriere a imobilului in evidentele fiscale si in Cartea funciara.
            Mentionez ca sunt casatorit.
            Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ………. exemplare, la ……………, astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor …………….. exemplare.
MANDANT

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!