APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Poziţia geo-strategică a judeţului Galaţi , aflat la răscrucea principalelor rute comerciale care traversează Europa, de la este la vest şi de la nord la sud, existenţa celui mai mare complex de porturi fluviale pe Dunăre, înalta calificare a forţei de muncă, reprezintă atuuri demne de atenţia potenţialilor investitori străini şi au constituit principala premisă a creării zonei libere Galaţi.
Zona liberă Galaţi a fost înfiinţată în temeiul Legii nr.84/1992 şi prin H.G. nr.190 din 26 aprilie 1994, pe malul stâng al fluviului Dunărea, la mila 80 în zona digului Bădălan, în partea de est a municipiului Galaţi, cu o suprafaţă de 136,98 ha, din care o suprafaţă portuară de 6,98 ha, cuprinzând 3 dane de acostare, dotate cu toate instalaţiile.

Amplasarea geografică şi delimitarea teritorială a zonei
Avantajele oferite de amplasamentul zonei libere se constituie în accesul la importantele magistrale de transporturi fluviale(canalul Rhin – Main – Dunăre), de transporturi fluviale(inclusiv transferul la ecartamentul larg) şi rutiere, precum şi în accesul la chei şi la instalaţiile portuare, poziţionarea pe Dunărea maritimă la 80 km de Marea Neagră şi foarte aproape de frontierele cu Ucraina şi Republica Moldova, astfel având acces direct la pieţele Comunităţii Statelor Independente.
Zona liberă Galaţi are o suprafaţă de 136,98 ha şi cuprinde teritoriile delimitate de următoarele platforme:
Platforma nr.1 – cu o suprafaţă de 130 ha, delimitată astfel:
• La est – canalul magistral de irigaţie Lunca;
• La sud – S.C. “Degere Oil Terminal” S.A. şi fluviul Dunărea ;
• La vest – drumul de legătură între şoseaua Basarabiei şi Dunăre;
• La nord – şoseaua Basarabiei.
Platforma nr.2 – cu o suprafaţă de 6,98 ha, delimitată astfel:
• La est – S.C. “Degere Oil Terminal” S.A. ;
• La sud – fluviul Dunărea;
• La vest – linia care delimitează dana 50 de dana 51;
• La nord – S.C. “Minersort” S.A.
Acest lucru este reflectat şi în Anexa nr.5 .
Există o bogată reţea de transport care asigură accesul la zona liberă pe cale rutieră, feroviară şi fluvială.
Transportul pe cale rutieră: Accesul este posibil prin DN 2B Calea Basarabiei, drum modernizat care face legătura prin punctul de vamă Giurgiuleşti cu Republica Moldova şi Ucraina. Prin şoseaua de centură a oraşului Galaţi se face legătura cu întreaga reţea de transport rutier a ţării. La cele două platforme învecinate se ajunge din calea Basarabiei pe un drum betonat în lungime de 847 m.
Transportul pe cale feroviară: Amplasamentul zonei libere Galaţi este în legătură directă atât cu reţeaua de cale ferată cu ecartament normal, cât şi cu cea cu ecartament larg, specifică ţărilor din spaţiul C.S.I., permiţând descărcarea mărfurilor în triajul Gara Larga. Acest triaj, unul dintre cele mai mari şi mai moderne din ţară, are în dotare echipamentele necesare pentru transpunerea de pe calea ferată normală pe calea ferată largă, permiţând o durată de staţionare şi manevră minimă. Linia ferată cu ecartament normal este situată în zona industrială Bădălan şi dispune de o bogată reţea feroviară cu acces direct la zona liberă. Se află în curs de proiectare lucrări de extindere a reţelei de cale ferată pe teritoriul platformei nr.1.
Transportul pe apă: Zona liberă Galaţi are acces direct la Dunărea maritimă, care permite accesul navelor de până la 15.000 tdw şi operaţiuni de încărcare/descărcare la cele trei dane fluvio-maritime, situate în platforma nr.2 cu lungimea totală de 382 m. Amenajarea malului natural în lungime de 700 m situat în platforma nr.1 se află în faza de proiectare şi va fi operaţională în următorii ani.

Infrastructura zonei libere Galaţi
Pentru buna desfăşurare a activităţii este necesar un important proces investiţional care să dezvolte infrastructura, suprastructura şi reţelele de utilităţi deja existente.
Reţeaua de drumuri: Pentru a asigura derularea traficului auto şi pietonal în interiorul Platformei nr.1 a zonei libere Galaţi a fost prevăzută a se realiza o reţea de drumuri în incintă astfel:
– O reţea principală compusă din drumuri pe direcţia est-vest şi nord-sud;
– Drumuri secundare, radiale şi concentrice ce asigură accesul la fiecare lot şi parcelă;
– Un drum care urmăreşte traseul căii ferate;
– Un drum perimetral pe conturul întregii incinte.
Suprafeţele pentru parcare sunt prevăzute a se realiza în afara incintei, în faţa porţilor de intrare pentru autovehicule aflate în aşteptare, şi în interiorul incintei pentru cele aflate în staţionare temporară. Pentru autovehiculele proprii fiecare concesionar trebuie să prevadă locuri de parcare pe parcela concesionată.
Alimentarea cu apă: Alimentarea cu apă potabilă a incintei este prevăzut a se realiza printr-un branşament la reţeaua zonală a oraşului. Se va executa o conductă magistrală ce va traversa incinta la care sunt racordate conducte secundare prevăzute cu hidranţi de incendiu şi cămine de vane ce vor permite racordarea utilizatorilor, pe cheltuiala proprie, la reţeaua comună a zonei.
Alimentarea cu energie electrică: Aceasta se va realiza din staţia de transformare 110/20 KV SPA Dunărea, existentă în partea de sud-vest a incintei. Satisfacerea necesarului de putere solicitat de utilizatorii zonei va fi acoperit prin mai multe posturi de transformare, realizate etapizat de către S.C. Electrica S.A., ca urmare a câştigării licitaţiei organizate în acest scop în iulie 1999.
Reţeaua de cale ferată: În prezent, platforma nr.1 a zonei libere este străbătută de o cale ferată cu ecartament larg 1520 – CSI ce se desprinde de staţia Galaţi Larga grupa A şi traversează incinta de la nord la sud-vest, având punctul terminus pe teritoriul S.C. Unicom Oil Terminal S.A. Galaţi, din care se desprinde spre vest o cale ferată largă care traversează incinta spre S.C. Minersort S.A. şi care are punctul terminus pe teritoriul acestei societăţi. Deoarece aceasta este o linie ferată industrială pe ea nu pot staţiona, decât pe perioade foarte scurte, vagoane pentru operaţii de încărcare-descărcare. De aceea dispozitivului feroviar existent i s-a alocat un culoar de extindere pe ambele părţi, în vederea realizării pe viitor a încă două linii, una cu ecartament larg şi una cu ecartament normal. Administraţia deţine un studiu tehnico-economic care arată posibilităţile de racord, atât pe cale ferată largă, cât şi pe cale ferată normală, ale unor linii de acces pe parcelele situate pe malul Dunării. În prezent se elaborează, de către I.S.P.C.F Bucureşti, un studiu de fezabilitate care va stabili soluţiile de extindere a reţelei de căi ferate.

Administraţia zonei libere Galaţi
Administraţia zonei libere(AZL) Galaţi este regie autonomă de stat şi se află în subordinea Ministerului Transporturilor prin Agenţia Zonelor Libere Bucureşti. Ea închiriază şi concesionează terenuri şi clădiri pe teritoriul zonei libere, persoanelor fizice sau juridice române sau străine. Activitatea se va desfăşura pe baza contractului de concesionare sau de închiriere încheiate cu AZL, precum şi în baza licenţelor de lucru eliberate de aceasta. Aceste licenţe se pot elibera pe durata unui an sau pe durata de o lună, 3 luni, 6 luni sau pentru 12 luni, după caz. Pentru eliberarea acestora sunt necesare copii după Certificatul de înregistrare fiscală, copie după statutul societăţii din care să reiasă că activitatea pe care o doreşte să o desfăşoare în zonă face parte din obiectul de activitate prevăzut de statut, şi împuternicire pentru reprezentantul ce urmează să ridice licenţele. Valoarea licenţelor diferă în funcţie de activitatea pentru care se eliberează şi este cuprinsă între 1000 şi 3600 USD/an, în funcţie de activitatea ce urmează a se desfăşura în zona liberă.
Posibilitatea de concesionare a terenurilor în zona liberă Galaţi
Pentru activităţile care necesită realizarea unei investiţii mari(clădiri, utilaje, aparatură) este necesară concesionarea terenurilor pe o perioadă de maxim 50 ani. Concesionarea se face pe bază de licitaţie publică cu preselecţie, declanşată de AZL, sau pentru suprafeţe relativ mari, iniţiativa poate aparţine companiilor interesate cu condiţia achitării în avans a taxei de participare şi a contravalorii documentaţiei de participare la licitaţie.
Administraţia, pe baza scrisorilor de intenţie existente, stabileşte data licitaţiei, apoi va pune la dispoziţia ofertanţilor, contra cost, documentaţia necesară participării la licitaţie. Pentru participarea la licitaţie, societatea va achita contravaloarea documentaţiei de participare, a taxei de participare şi a garanţiei care reprezintă 5% din valoarea redevenţei anuale pentru suprafaţa solicitată. Valoarea taxei de participare şi a caietelor de sarcini vor fi comunicate din timp celor ce şi-au manifestat intenţia de a participa la licitaţie. Chestionarul de participare la licitaţie va cuprinde date despre activitatea ce se va desfăşura şi despre investiţia ce se va realiza. Valoarea de începere a licitaţiei pentru parcelele din Platforma nr.1, etapa I de amenajare, este de 4 USD/mp/an, iar pasul este de 0,5 USD/mp/an. Pentru a doua etapă de amenajare, care cuprinde o suprafaţă de 100 ha şi în care realizarea infrastructuri şi suprastructurii cade în grija concesionarului, valoarea de începere a licitaţiei fiind de 2 USD/mp/an. Succesiunea operaţiunilor presupuse de desfăşurare a unei activităţi în zona liberă de către un agent economic este ilustrată în Anexa nr.6.
Până în prezent au concesionat terenuri în zona liberă Galaţi un număr de 27 firme româneşti, străine şi mixte. S-a concesionat o suprafaţă de aproximativ 25 ha. Teritoriul zonei libere este împărţit în parcele cu suprafeţe cuprinse între 1200 şi 2600 mp care pot fi concesionate în număr nelimitat.
Posibilitatea de închiriere a terenurilor în zona liberă Galaţi
Dacă activitatea ce urmează a fi desfăşurată în zona liberă nu necesită realizarea unei construcţii definitive(de exemple: depozitare, tranzit sau orice altă activitate) este recomandată închirierea terenului de la Administraţie. Închirierea terenurilor se poate face pe o perioadă de maxim 1 an cu posibilitatea prelungirii acesteia cu acordul părţilor. Pentru durată mai mare de 10 ani trebuie obţinut acordul Ministerului Transporturilor.
Obligaţii ce le revin agenţilor economici concedenţi
Agenţii economici care îţi desfăşoară activitatea în zona liberă Galaţi au următoarele obligaţii:
– Obţinerea licenţei de organizare şantier, contra cost;
– Plata redevenţei anuale;
– Obţinerea permisului pentru accesul tuturor persoanelor în zona liberă, contra cost;
– Obţinerea permisului pentru accesul autovehiculelor, contra cost;
– Obţinerea permisului pentru accesul în zona liberă a utilajelor, contra cost.
Toate aceste obligaţii sunt achitate de către agenţii economici anual Administraţiei zonei, plata efectuându-se în USD, la cursul din data efectuării plăţii.

Activitatea desfăşurată în cadrul zonei libere Galaţi
În zona liberă Galaţi se pot desfăşura, pe bază de licenţă eliberată de Administraţie, următoarele activităţi :
• Producţie de bunuri;
• Manipulare, depozitare, sortare, măsurare;
• Ambalare, condiţionare, prelucrare, asamblare, fabricare;
• Marcare, testare, licitare;
• Vânzare – cumpărare;
• Expertizare, reparare, dezmembrare;
• Organizare de expoziţii;
• Operaţiuni de bursă şi financiar – bancare;
• Transporturi şi expediţii interne şi internaţionale;
• Închiriere de clădiri, de spaţii destinate depozitării şi a spaţiilor neamenajate destinate construirii de obiective economice şi hoteliere;
• Control calitativ şi cantitativ al mărfurilor;
• Navlosire, agenturare şi aprovizionarea navelor şi a altor mijloace de transport;
• Prestări servicii şi alte activităţi specifice zonelor libere.
Trebuie de menţionat faptul că în cadrul zonei libere Galaţi investitorii trebuie să-şi dezvolte o investiţie proprie pe suprafaţa de teren concesionată. Valoarea minimă a investiţiei este stabilită prin caietul de sarcini, la aproximativ 200 USD/mp.
În prezent, suprafaţa totală de teren contractată este de 109 ha, din care 22,5 ha sunt concesionate şi 86,5 ha sunt închiriate . Numărul total de contracte în derulare este de 83, din care: contracte de concesiune – 23, contracte de închiriere teren – 11, prestaţii portuare – 35, utilizare zonă în tranzit – 14. Valoarea totală a investiţiilor utilizatorilor, conform contractelor este de 61.000.000 USD, din care sunt realizate în prezent – 6.000.000 USD. Redevenţa anuală conform contractelor de concesiune este de 634.916 USD.
Cifrele bilanţiere ale anului 2001 demonstrează că zona liberă Galaţi funcţionează la un potenţial foarte ridicat, datorită investiţiilor majore care au fost efectuate. Astfel, profitul din 2001, de 2,274 miliarde lei, a fost dublu faţă de cel din 2000 de 1,193 miliarde lei. Procentual, creşterea înregistrată este de 117%. Veniturile au fost şi ele în creştere în 2001, comparativ cu anul 2000. Astfel, s-a ajuns de la 7 miliarde lei la 10,024 miliarde lei, sumă din care au fost posibile şi câteva investiţii absolut necesare dezvoltării zonei Suma investiţiilor a fost de 2,26 miliarde lei, faţă de numai 692 milioane lei în anul 2000, ceea ce înseamnă o creştere procentuală de 324%, care a permis importante investiţii în infrastructură: s-a realizat o platformă betonată în porţiunea împrejmuită şi păzită a zonei, s-a investit în repararea mijloacelor fixe de care dispune administraţia, fără de care activitatea ar fi imposibilă. În anul 2002, până în luna aprilie, valoarea mărfurilor operate prin zonă a fost de 2.400.000 USD şi 1.200.000 EURO. Totodată, se doreşte extinderea regimului de zonă liberă şi amenajarea cât mai rapidă a platformei nr.1, pentru atragerea potenţialilor investitori.
În ceea ce priveşte investitorii actuali, cei mai importanţi sunt:
* Holding de Aceros Especiales – firmă spaniolă care a fost atrasă la Galaţi nu numai de avantajele de ordin fiscal oferite de regimul de zonă liberă, ci şi de poziţia geografică ce permite acces direct la Dunăre şi implicit la Marea Neagră. Faptul că există posibilităţi de conexiune cu Moldova, Ucraina şi alte zone din spaţiul ex-sovietic a fost şi el un factor important în luarea deciziei de a investi în zona liberă Galaţi. Prin caietul de sarcini se prevede şi realizarea unei dane portuare, investiţia planificată este de 11.750.000 USD, din care 2.000.000 USD au fost deja folosiţi în infrastructura zonei. Au fost deja executate 50% din lucrările la uscat şi proiectele pentru construcţia la apă(în dană) se află în faza finală. În circa un an se va atinge nivelul de activitate propus pentru obţinerea unui profit cât mai mare, iar conducerea firmei şi-a propus extinderea şi diversificarea activităţilor desfăşurate în cadrul zonei. La începutul acestui an a fost inaugurată o hală realizată de această firmă pe teritoriul zonei.
* S.C. MAIRON S.A. Galaţi – are ca obiect de activitate desfacerea de produse metalurgice, siderurgice, produse chimice, materiale de construcţie gresie şi faianţă, PAL Melaminat etc. Această firmă deţine în zona liberă un depozit închis în suprafaţă de peste 2000 mp. Valoarea investiţiei programate este de 70.000 USD, investiţie care a şi fost realizată.
* Integra Limited S.R.L. – valoarea investiţiei acestei firme în zona liberă este de 25.000.000 USD, care vor fi folosiţi la construirea unui terminal pentru produse petro-chimice şi a unei dane portuare, proiectul însă este în curs de execuţie.
* S.C. Dorom Export S.R.L. Iaşi – firmă cu capital majoritar francez, care a concesionat în zona liberă o suprafaţă de 10.000 mp, din care sunt deja amenajaţi 2.000 mp. În acest perimetru a fost construită o hală de 240 mp, care va adăposti o linie de producţie a doagelor pentru butoaie. Maşinile-unelte au fost importate, iar materia primă va fi stejarul românesc. Toată producţia va fi destinată exportului, iniţial în Franţa, apoi către America, Africa de Sud şi Noua Zeelandă. Planurile de viitor ale firmei cuprind realizarea unei fabrici de mai mare capacitate, care va asambla butoaie destinate tot exportului şi care va crea astfel noi locuri de muncă. Investiţia planificată a fost de 2.000.000 USD, din care au fost folosiţi 500.000 USD.
* S.C. Remarc S.A. Constanţa – firmă ce a concesionat şi construieşte un terminal pentru produse cerealiere. Investiţia planificată este de 8.621.000 USD, din care a fost realizată suma de 2.500.000 USD.
* S.C. PERO GROUP S.R.L. – firmă cu capital integral străin. Activitatea în zona liberă Galaţi se desfăşoară în asociere cu un partener italian, producător de profile din tablă zincată pentru pereţi din carton ghips. Pe o suprafaţă închiriată de 3828 mp, firma intenţionează să construiască două hale destinate producţiei, prima având 1200 mp şi a doua – 1500 mp. Investiţia este împărţită în două etape: prima are valoarea de 800.000 USD(folosiţi pentru proiect, studii, construcţie, materiale, utilaje, resurse umane) şi a doua este estimată la aproximativ 1,5-2 milioane USD. În prezent, investiţia este realizată în proporţie de 20-35%, prima hală fiind deja operaţională. Activitatea iniţială va fi cea de producţie, dar există şi nişte proiecte de diversificare.
* S.C. VEGA’93 S.R.L. Galaţi – este legată de zona liberă Galaţi pe două căi: în calitate de utilizator, prin concesionarea a 1600 mp în dana 52 şi a încă 4 parcele cu suprafaţa totală de 6000 mp, şi în calitate de executant al lucrărilor de amenajare a infrastructurii şi utilităţilor pentru AZL şi societăţile comerciale prezente în zonă. La ora actuală, societatea construieşte un drum betonat, cu înlocuirea coloanei de apă, de la şoseaua Prelungirea Calea Prutului până la amplasamentul Oil Terminal. În calitate de utilizator, firma are în plan finalizarea în parcela din dana 52 a unui depozit. Tot spaţii de depozitare se intenţionează să se realizeze şi în restul suprafeţei concesionate la care s-a realizat infrastructura şi drumul de acces, urmând a se executa lucrările necesare asigurării apei şi energiei electrice. În stadiu de proiect se află construcţia unei baze de producţie de aparataj electric. Odată terminate aceste construcţii, va creşte şi numărul societăţilor comerciale interesate să desfăşoare activităţi în zonă.
* S.C. Port Bazinul Nou – valoarea investiţiei realizate este de 21 miliarde lei
* Camidor Montaggi S.R.L. Italia – va furniza pieţei muncii din Galaţi, la încheierea investiţiei – 200 locuri de muncă. Italienii au început deja construcţia halei care va adăposti un grup de producţie pentru elemente de tubulatură şi armături navale şi în câteva luni vor solicita muncitori calificaţi în domeniu.
* Alte firme operaţionale în zona liberă Galaţi sunt: S.C. Tehnoutil S.R.L . şi S.C. Holdings S.A.

Proiecte de investiţii în zona liberă Galaţi
1. Ideea amenajării unui parc industrial în zona liberă , avansată încă din 1999, a revenit în actualitate datorită unui schimb de experienţă efectuat de curând de autorităţile gălăţene în Ungaria. Înfiinţarea unui parc industrial necesită atât identificarea unui spaţiu corespunzător, cât şi existenţa unei infrastructuri în zonă, care să permită desfăşurarea activităţilor de tip industrial.
Astfel, în octombrie 2001, în cadrul unei reuniuni la Galaţi, s-a hotărât înfiinţarea primului parc de software din România şi a unui parc tehnologic în zona liberă Galaţi. Parcul de software va oferi spaţiu pentru desfăşurarea activităţii a 100 de firme private, al căror obiect de activitate este dezvoltarea de soft şi cărora li se pot aloca spaţii cu dimensiuni variabile, cu posibilitate de relocare în funcţie de dezvoltarea firmei. Sunt prevăzute şi suprafeţe comune pentru prezentări, conferinţe sau negocieri. Parcul IT va fi amplasat în clădirea Navrom Business Center din Galaţi, care va pune la dispoziţie o suprafaţă de 2500 mp, va deveni funcţional la sfârşitul acestui an şi va oferi 100-1000 locuri de muncă.
2. În anul 2000, interesaţi de zona liberă Galaţi s-au arătat a fi reprezentanţii R.P.Chineze . Ei şi-au arătat disponibilitatea de a construi infrastructura zonei(drumuri, reţele de apă, de gaze, energie electrică etc), ceea ce ar face spaţiul mai atractiv pentru investitorii străini. Ei ar dori să ridice pe teritoriul zonei sedii de societăţi comerciale şi de producţie, potenţialul chinez fiind enorm. Astfel, firma Wuhan Haida Enterprises Group Ltd are intenţia să înfiinţeze în zona liberă o societate mixtă, o fabrică de confecţii cu o capacitate de 100 de seturi de echipamente de producţie. Valoarea investiţiei părţii chineze ar urma să fie de 500.000 USD. Pentru realizarea ei, Grupul doreşte să caute un partener de cooperare român. Partea chineză intenţionează să deţină 51-60% din pachetul de acţiuni, urmând să ofere setul complet de echipamente, materia primă şi o parte din fondurile circulante ca parte a sa de investiţie, iar partea română(40-49% din pachetul de acţiuni) să pună la dispoziţie sediul fabricii, facilităţile auxiliare şi o parte din fondurile circulante. Fabrica ar urma să producă în special cămăşi bărbăteşti, îmbrăcăminte de damă şi încălţăminte. În luna mai 2002 a fost efectuată o vizită la Galaţi, de către reprezentanţii Grupului în vederea demarării proiectului.
3. La sfârşitul anului 2001, un grup de investitori belgieni, exclusiv tehnicieni, au vizitat zona liberă Galaţi în vederea construirii unei fabrici de sticlă. Ei au dorit să afle care sunt caracteristicile tehnice ale terenurilor din zonă, dacă au posibilităţi de alimentare cu gaze, energie electrică, urmând ca în urma acestor informaţii, să hotărască dacă vor demara proiectul, la începutul anului 2002. Zona liberă Galaţi poate oferi facilităţile în discuţie, singura problemă ar fi legată de natura terenului pentru că pânza freatică are un nivel destul de ridicat, iar fabrica respectivă foloseşte o tehnologie superioară şi are nevoie de o fundaţie adâncă. Totuşi, şi terenul s-a dovedit a fi adecvat, încheierea contractului preconizându-se pentru sfârşitul anului curent.
4. Până la sfârşitul anului 2002 se intenţionează finalizarea construcţiei unei hale aparţinând zonei libere Galaţi şi a unui nou punct de control vamal, ceea ce denotă că zona liberă se află în plină dezvoltare

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!