APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Terenurile din fondul forestier pot fi date în folosinţă persoanelor fizice şi juridice, asociaţiilor obşteşti şi organizaţiilor religioase. (art. 25 CS)

Atribuirea terenurilor din fondul forestier în folosinţă se efectuează de către organele silvice de stat şi autorităţile administraţiei publice locale.
Terenurile din fondul forestier pot fi atribuite în folosinţă în condiţii de arendă, folosinţă gratuită şi folosinţă de scurtă durată. (art. 26 CS)

Încetarea dreptului de folosinţă a terenurilor din fondul forestier are loc în cazurile:
a) renunţării benevole la efectuarea folosinţelor silvice;
b)expirării termenului pentru care a fost oferit dreptul de folosinţă a terenurilor din fondul forestier;
c) suspendării activităţii întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, cetăţenilor care beneficiau de folosinţe silvice;
d) folosirii fondului forestier cu încălcarea regulilor şi modului stabilit de folosire;
e) neachitării la termen a plăţii pentru folosinţele silvice;
f) scoaterii terenurilor din fondul forestier pentru necesităţi de stat şi publice;
g) expirării termenului contractului de arendă. (art. 28 CS)

Beneficiarii silvici au dreptul:
a) să primească în folosinţă terenuri din fondul forestier pentru recoltarea produselor pădurii, precum şi pentru cositul fînului, păşunatul vitelor pe anumite sectoare şi pentru alte folosinţe silvice;
b)să construiască drumuri, blocuri de producţie şi administrative, să amenajeze platforme pentru stivuirea producţiei silvice, locuri de parcare a autovehiculelor, altor mijloace de transport. (art. 30 CS)
Beneficiarii silvici sînt obligaţi:
a) să folosească raţional parchetele, care le-au fost puse la dispoziţie pentru recoltarea masei lemnoase, fîneţele, alte terenuri silvice;
b) să nu admită pierderea masei lemnoase recoltate;
c) să cureţe parchetele de resturile de exploatare, iar terenurile deteriorate în procesul exploatării să fie aduse într-o stare bună pentru folosire conform destinaţiei;
d) să achite la termen plata pentru folosirea terenurilor din fondul forestier;
e) să execute lucrările prin metode care nu afectează starea şi regenerarea pădurilor, precum şi starea bazinelor acvatice şi a altor obiecte naturale;
f) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, să ia măsuri de apărare împotriva incendiilor în locurile de executare a lucrărilor, iar în cazul apariţiei incendiilor de pădure, să le stingă în cel mai scurt timp;
g) să îndeplinească alte cerinţe în conformitate cu regulamentele de folosire a fondului forestier. (art. 30 CS)
Imixtiunea în activitatea beneficiarilor silvici este interzisă.
Drepturile încălcate urmează să fie restabilite, iar pagubele pricinuite de încălcarea drepturilor beneficiarilor silvici urmează să fie integral recuperate.

Cetăţenii au acces liber pe teritoriul fondului forestier.
Folosirea gratuită a pădurilor de către cetăţeni are loc în scopuri de recreere, pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor sălbatice, nucilor, ciupercilor şi altor produse ale pădurii, cu excepţia cazurilor în care recoltarea se efectuează pe sectoare ameliorate sau artificiale, fie în locuri special amenajate.
Accesul cetăţenilor în păduri şi recoltarea produselor accesorii pot fi limitate sau interzise de către organele silvice de stat, prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul prevenirii incendiilor şi în alte scopuri, iar în pădurile rezervaţiilor şi în alte păduri cu regim special de protecţie în legătură cu stabilirea unui regim special.
Cetăţenii sînt obligaţi să respecte în păduri regulile de apărare împotriva incendiilor, să nu comită tăierea şi vătămarea arborilor şi arbuştilor, distrugerea şi deteriorarea muşuroaielor de furnici şi cuiburilor de păsări, să recolteze produsele accesorii ale pădurii în termene şi prin metode care nu prejudiciază regenerarea acestora. (art. 32 CS)

Produse ale pădurii sînt considerate produsele lemnoase şi nelemnoase, serviciile legate de folosirea pădurilor, precum şi rezultatele activităţii de realizare a funcţiilor de protecţie a pădurilor. (art. 33 CS)
Produse lemnoase sînt:
a) produsele principale, rezultate din tăieri de regenerare şi de conservare a pădurilor;
b) produsele secundare, rezultate din tăieri de îngrijire a arboreturilor (degajări, curăţiri, rărituri) şi tăieri de reconstrucţie;
c) produsele rezultate din tăieri de igienă, necesitatea efectuării cărora este cauzată de uscarea totală sau parţială a arborilor;
d) produsele rezultate din alte tăieri;
e) produsele auxiliare (cioturi, coji etc.);
f) produsele rezultate din lichidarea efectelor calamităţilor naturale (doborîturi de vînt, rupturi de zăpadă etc.).
Produse nelemnoase sînt:
a) vînatul, peştele, melcii de viţă de vie etc.;
b) produsele accesorii ale pădurii: fructe şi pomuşoare sălbatice, nuci, ciuperci, plante medicinale şi alte plante;
c) rezultatele folosinţei pădurii în scopuri de cercetare ştiinţifică, de recreere, turistice, sportive etc.

Folosirea pădurii se efectuează în limitele normativelor ştiinţific argumentate, determinate în baza amenajamentului silvic, inventarierii şi cercetării fondului forestier.
Volumul anual de recoltare a masei lemnoase la produsele principale se stabileşte pe fiecare unitate de producţie, în limita posibilităţii prevăzute de amenajamentele silvice. Se admit tăieri rase pe parchete cu o suprafaţă de cel mult 2,0 ha cu respectarea termenului de alăturare. (art. 34 CS)

Efectuarea folosinţelor silvice, cu excepţia folosirii gratuite, se permite în baza autorizaţiei de exploatare sau biletului silvic.
Autorizaţia de exploatare şi biletul silvic se acordă de către întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au în gestiune terenuri din fondul forestier. Se pot efectua numai tipurile de folosinţe silvice prevăzute în autorizaţia de exploatare sau în biletul silvic. (art. 35 CS)

Folosinţe silvice:
 Recoltarea şi transportarea masei lemnoase.
Recoltarea masei lemnoase prin tăieri de regenerare (tăierea arboreturilor exploatabile) se efectuează în toate pădurile, cu excepţia pădurilor rezervaţiilor, pădurilor parcurilor naţionale, pădurilor monumente ale naturii, pădurilor de importanţă ştiinţifică sau istorico-culturală, plantaţiilor silvice cu pomi fructiferi, pădurilor urbane, pădurilor-parc, sectoarelor de păduri-parc din zonele verzi ale localităţilor, pădurilor din prima şi a doua zonă de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă şi a staţiunilor balneare, pădurilor antierozionale.
Recoltarea masei lemnoase prin tăieri secundare şi alte tăieri în legătură cu construcţia drumurilor, clădirilor, trasarea parcursului conductelor, liniilor de transport de energie electrică etc. se permite în toate pădurile.
În cadrul unor arii protejate pot fi interzise orice tipuri de tăieri în conformitate cu regimul special de protecţie a lor.
Produsele lemnoase pot fi transportate de la locul de recoltare sau de depozitare numai fiind însoţite (pe toată durata transportului) de actele respective din care rezultă cu certitudine legalitatea provenienţei acestora (bonul de plată, factura de expediţie etc.). Inspectoratul Ecologic de Stat, organele silvice de stat, organele de poliţie (organele de control) sînt autorizate să controleze circulaţia produselor lemnoase şi să le reţină pe cele fără acte legale de provenienţă. Produsele lemnoase reţinute vor fi date pentru păstrare provizorie întreprinderii silvice teritoriale, care va asigura depozitarea şi paza lor.
Dacă în termenul stabilit de organul de control sau ca urmare a hotărîrii judecătoreşti nu poate fi stabilită provenienţa produselor lemnoase reţinute, acestea vor fi confiscate în conformitate cu prevederile Codului penal sau ale Codului cu privire la contravenţiile administrative. În cazul în care a fost stabilită provenienţa legală, produsele lemnoase reţinute vor fi restituite proprietarului, care va suporta cheltuielile de depozitare.
Produsele lemnoase autohtone pot fi exportate numai în baza contractelor de export, însoţite de certificatul de origine eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie şi de certificatul de calitate eliberat de autoritatea silvică centrală. În cazul exportului lemnului brut autohton, este necesar avizul organelor teritoriale de protecţie a mediului înconjurător.

 Recoltarea produselor lemnoase auxiliare şi a materiei prime tehnice.
Recoltarea cioturilor, cojilor, altor produse lemnoase auxiliare şi a materiei prime tehnice pentru prelucrare industrială şi satisfacerea necesităţilor populaţiei se permite fără afectarea pădurii, în modul stabilit de către autoritatea silvică centrală de comun acord cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. (art. 37 CS)

 Folosinţele silvice accesorii.
Recoltarea şi achiziţionarea fructelor şi pomuşoarelor sălbatice nucilor, ciupercilor, plantelor medicinale şi altor produse ale pădurii amplasarea stupilor şi prisăcilor, cositul fînului şi păşunatul vitelor în anumite sectoare ale fondului forestier care nu sînt locuri de creştere şi de trai ale speciilor rare şi protejate de plante şi animale aflate pe cale de dispariţie se permit fără a se afecta pădurea.
Sînt interzise recoltarea şi achiziţionarea plantelor efemere, precum şi a plantelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Păşunatul caprinelor şi ovinelor în păduri este interzis. (art. 38 CS)

 Folosirea pădurii în scopuri de recreere.
Pentru organizarea odihnei populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale, gestionarii de terenuri din fondul forestier, precum şi, cu acordul lor, alte întreprinderi, instituţii şi organizaţii, desfăşoară activităţi de amenajare a sectoarelor de pădure şi de deservire social-culturală a populaţiei în pădurile zonelor verzi ale localităţilor şi în alte păduri care sînt folosite pentru odihnă, sport şi turism, păstrînd mediul silvic şi landşafturile naturale, arhitectura zonelor suburbane şi respectînd cerinţele sanitare. (art. 39 CS)

 Folosirea terenurilor din fondul forestier pentru necesităţile gospodăriei cinegetice.
Fauna sălbatică de interes vînătoresc şi terenurile de vînătoare amplasate în cadrul fondului forestier sînt parte componentă a fondului cinegetic. Folosirea terenurilor din fondul forestier pentru necesităţile gospodăriei cinegetice se efectuează fără afectarea pădurii. (art. 40 CS)

 Folosirea terenurilor din fondul forestier în scopuri de cercetare ştiinţifică.
Pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor respective li se pot repartiza terenuri din fondul forestier. Pe aceste terenuri pot fi limitate sau interzise folosinţele silvice ale altor întreprinderi, instituţii şi organizaţii, precum şi ale cetăţenilor, dacă acestea nu sînt conforme scopurilor efectuării lucrărilor de cercetare ştiinţifică. (art. 41 CS)

 Limitarea folosinţelor silvice pe teritoriile ariilor protejate.
În rezervaţii, parcuri naţionale, alte arii protejate se interzic folosinţele silvice ce nu sînt conforme scopurilor creării acestora. (art. 42 CS)

Folosinţele silvice se efectuează contra plată.
Plăţile pentru folosinţele silvice sînt folosite pentru paza pădurilor, sporirea calităţii lor, stimularea materială a deţinătorilor de terenuri din fondul forestier, precum şi pentru amenajarea pădurilor. (art. 43 CS

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!