APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Obţinerea sistematică a unei informaţii ample privind structura geologică, starea geomecanică şi situaţia ecologică în timpul folosirii subsolului se realizează prin studierea acestuia.
Studierea geologică a subsolului se efectuează la toate etapele şi stadiile de valorificare a lui şi prevede descoperirea acumulărilor naturale de substanţe utile, aprecierea valorii lor industriale şi a perspectivelor de folosire ulterioară, stabilirea sectoarelor de subsol potrivite pentru folosirea în alte scopuri, precum şi pentru obţinerea unei informaţii de altă natură în ceea ce priveşte structura geologică a subsolului.
Pentru determinarea valorii industriale a zăcămintelor şi calcularea rezervelor de substanţe utile din ele, se stabilesc condiţii la materia primă minerală, ce reprezintă totalitatea cerinţelor, argumentate din punct de vedere economic, faţă de cantitatea şi calitatea substanţelor utile, utilizarea lor în măsură deplină şi în mod complex, faţă de condiţiile geologo-miniere, tehnologice şi inofensive din punct de vedere ecologic de exploatare a zăcămintelor, precum şi evaluarea valorică a materiei prime din subsol. (art.21 CS)
Persoanele fizice şi juridice care au descoperit un zăcămînt anterior necunoscut, ce prezintă valoare industrială, precum şi persoanele care au descoperit rezerve suplimentare de substanţe utile sau o nouă materie primă minerală într-un zăcămînt cunoscut mai înainte, ce fac să crească în mod substanţial valoarea lui industrială, sînt recunoscuţi drept descoperitori. Ei au dreptul la remuneraţie. (art.22 CS)

Proiectarea întreprinderilor pentru extracţia substanţelor utile se face în baza rezervelor aprobate. Nu se permite proiectarea şi exploatarea zăcăminetelor de substanţe utile pe sectoare aparte. Proiectarea întreprinderii şi transmiterea zăcămîntului pentru exploatarea industrială fără expertiză de stat a rezervelor şi aprobarea lor, se permite în cazuri excepţionale. (art.27 CS)
În proiectele întreprinderilor extractive de substanţe utile trebuie să se prevadă:
a) extracţia cît mai deplină şi mai complexă din subsol a rezervelor de substanţe utile de bază şi secundare, care se asigură prin amplasarea raţională a construcţiilor de suprafaţă şi din subteran, prin metode de deschidere şi dirijare a presiunii rocilor, a sistemelor de exploatare a zăcămintelor de substanţe utile, prin parametrii lor şi succesivitatea exploatării;
b) studierea geologică, geomecanică şi de altă natură a subsolului, efectuată în procesul de construcţie şi exploatare a întreprinderilor extractive de substanţe utile şi întocmirea documentaţiei necesare;
c) aprecierea prognozată a influenţei întreprinderilor, obiectivelor şi construcţiilor proictate asupra mediului înconjurător;
d) luarea de măsuri pentru asigurarea securităţii lucrătorilor şi populaţiei, protecţiei subsolului şi mediului înconjurător, a obiectivelor şi construcţiilor, precum şi prevenirea situaţiilor de avarie;
e) depozitarea, evidenţa şi păstrarea substanţelor utile extrase concomitent şi temporar nefolosite;
f) posibilitatea folosirii spaţiilor exploatate din subsol pentru necesităţi economice şi de altă natură.

Exploatarea zăcămintelor de substanţe utile se face în limitele perimetrului minier, eliberat de organul de stat pentru supravegherea minieră. Exploatarea se efectuează în corespundere cu proiectele şi schemele tehnologice aprobate ale întreprinderilor extractive de substanţe utile, care au fost supuse expertizei de stat, precum şi în conformitate cu planurile de dezvoltare a lucrărilor miniere şi cerinţele legislaţiei ecologice. (art.29 CS)
Rezervele de substanţe utile ale zăcămintelor explorate, precum şi rezervele de substanţe utile explorate suplimentar în procesul de exploatare a zăcămintelor, evaluarea lor geologo-economică şi argumentarea tehnico-economică a construcţiei întreprinderilor extractive de substanţe utile sînt supuse expertizei de stat. În timpul expertizei rezervelor se stabileşte autenticitatea datelor obţinute privind cantitatea şi calitatea rezervelor explorate de substanţe utile, condiţiile de stratificare a lor, evaluarea geologo-economică, precum şi gradul de pregătire a zăcămîntului pentru valorificare industrială. (art.30 CS)

Cerinţele principale faţă de exploatarea zăcămintelor de substanţe utile şi prelucrarea materiei prime minerale:
a) aplicarea procedeelor şi metodelor de extracţie a substanţelor utile, care exclud exploatarea neraţională a rezervelor de zăcăminte naturale şi tehnogene, degradarea zăcămintelor explorate şi a celor din preajmă şi care contribuie la păstrarea rezervelor de substanţe utile conservate în subsol şi la suprafaţă;
b) securitatea vieţii şi sănătăţii lucrătorilor şi populaţiei, protecţia subsolului şi a mediului înconjurător, a obiectivelor şi construcţiilor;
c) păstrarea şi evidenţa substanţelor utile extrase concomitent, temporar nefolosite, a deşeurilor de producţie ce conţin componente utile, a spaţiului subteran exploatat în scopul utilizării lor ulterioare;
d) utilizarea raţională a rocilor deschise, precum şi amplasarea lor justă;
e) executarea lucrărilor geologice şi de topografie minieră, precum şi ţinerea şi păstrarea documentaţiei;
f) evidenţa şi dările de seamă de stat în problemele poziţiei şi mişcării rezervelor, pierderilor cantitative şi calitative de substanţe utile şi folosirea rocilor deschise.
În procesul prelucrării materiei prime minerale trebuie să se asigure:
a) aplicarea tehnologiilor inofensive pentru viaţa şi sănătatea lucrătorilor şi populaţiei şi pentru mediul înconjurător;
b) folosirea complexă a materiei prime minerale prelucrate şi extragerea cît mai deplină şi argumentată din punct de vedere economic a componentelor utile în producţia-marfă;
c) evidenţa şi controlul distribuirii cantitative şi calitative a componentelor utile la diferite etape de prelucrare a materiei prime minerale;
d) studierea permanentă a însuşirilor tehnologice şi a compoziţiei materiei prime minerale, efectuarea examenelor tehnologice experimentale în scopul perfecţionării tehnologiei de prelucrare a materiei prime minerale;
e) depozitarea şi păstrarea semiproduselor şi deşeurilor de pe urma prelucrării materiei prime minerale temporar nefolosite, ce exclude acţiunea dăunătoare asupra mediului înconjurător.

Se interzice proiectarea şi construcţia localităţilor, complexelor industriale şi altor obiective ale economiei naţionale, precum şi ridicarea caselor de locuit şi altor construcţii pînă la obţinerea datelor cu privire la substanţele utile din subsolul sectorului pe care urmează să se ridice construcţii.
Ridicarea construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe utile, precum şi construcţia sistemelor de irigaţie şi desecare, sădirea plantaţiilor multianuale, se face cu autorizaţia organului de stat pentru supravegherea minieră şi cu acordul beneficiarilor folosinţei subsolului. Totodată, trebuie să se prevadă şi să se efectueze măsuri de construcţie şi de altă natură, care asigură posibilitatea extragerii din subsol a substanţelor utile. (art.33 CS)
Substanţele utile extrase, precum şi rezervele de substanţe utile ce şi-au pierdut valoarea industrială, au fost inundate în procesul extragerii, care n-au fost aprobate în timpul prospecţiunilor geologice sau de exploatarea ulterioară a zăcămîntului, urmează să fie trecute la pierderi de pe balanţa întreprinderii cu întroducerea schimbărilor respective în balanţa de stat a rezervelor de substanţe utile.
După finalizarea exploatării rezervelor de substanţe utile sau în cazul în care dispare necesitatea de a folosi întreprinderi, obiective şi construcţii la exploatarea subsolului, precum şi în cazurile cînd conform calculelor tehnico-economice, ecologice şi în temeiuri de altă natură exploatarea ulterioară a zăcămîntului sau a obiectivului este neraţională sau e imposibilă, întreprinderea extractivă de substanţe utile sau obiectivele şi construcţiile, care nu sînt destinate pentru extracţie, se lichidează ori se conservează în baza unui proiect special.
În cazul lichidării, galeriile de mine trebuie să fie aduse în starea, care asigură securitatea populaţiei şi protecţia mediului înconjurător, iar în cazul conservării, de asemenea şi integritatea zăcămîntului, galeriilor de mine pentru întreaga perioadă de conservare. În cazul lichidării întreprinderii extractive de substanţe utile trebuie de asemenea, să fie soluţionată şi chestiunea cu privire la posibilitatea utilizării galeriilor de mine în alte scopuri economice.
Lichidarea şi conservarea întreprinderilor extractive de subtanţe utile sau a obiectivelor şi construcţiilor ce nu sînt destinate extracţiei, se efectuează de către beneficiarul folosinţei subsolului cu acordul organelor special împuternicite. (art.35 CS)

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!