Fondul forestier.

Feb 14, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

1.1. Relaţiile ce apar în cadrul folosirii fondului forestier (relaţii silvice) sînt reglementate în particular de Codul Silvic al Republicii Moldova (CS) Nr.887-XIII din 21.06.96 // în MO RM nr.4-5/36 din 16.01.1997
Legislaţia silvică are ca scop reglementarea gestionării durabile a fondului forestier prin folosirea raţională, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor, menţinerea, conservarea şi ameliorarea diversităţii biologice forestiere, asigurarea cu resurse forestiere a necesităţilor actuale şi de viitor ale societăţii în baza multifuncţionalităţii acestora. (art. 1 CS)

1.2. Fondul forestier – pădurile, terenurile destinate împăduririi, terenurile afectate gospodăriei silvice, precum şi terenurile neproductive, incluse în amenajamentele silvice sau în Cadastrul funciar ca păduri şi/sau plantaţii forestiere. (art. 2 CS)
Terenurile din fondul forestier cuprind:
a) – terenuri pentru împădurire:
– terenuri destinate reîmpăduririi;
– terenuri destinate împăduririi;
b) terenuri afectate gospodăriei silvice;
c) terenuri neproductive: mlaştini, stîncării, pante abrupte, alunecări de teren, soloneţuri etc. (art. 4 CS)
Fondul forestier nu include:
a) perdelele forestiere de protecţie amplasate pe terenurile cu destinaţie agricolă;
b) perdelele forestiere de protecţie şi plantaţiile de arbori şi arbuşti situate de-a lungul căilor de comunicaţie şi pe terenurile fondului acvatic;
c) grădinile botanice, dendrologice şi zoologice, spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale.
Fondul forestier cuprinde toate pădurile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de gospodărire.
Pădure – element al landşaftului geografic, unitate funcţională a biosferei, compusă din comunitatea vegetaţiei forestiere (în care domină arborii şi arbuştii), păturii vii, animalelor şi microorganismelor, care în dezvoltarea lor biologică sînt interdependente şi acţionează asupra habitatului lor.
Sînt considerate păduri terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă de peste 0,25 ha. (art. 3 CS)
Pădurile Republicii Moldova se încadrează în grupa întîi funcţională, avînd în exclusivitate funcţii de protecţie a mediului înconjurător. (art. 14 CS)
În raport cu funcţiile ce le revin, se disting următoarele subgrupe funcţionale de păduri:
a) de protecţie a apelor;
b) de protecţie a terenurilor şi solurilor;
c) de protecţie contra factorilor climatici şi industriali dăunători;
d) cu funcţii de recreere;
e) de interes ştiinţific şi de conservare a genofondului şi ecofondului forestier.
Pot fi, de asemenea, delimitate sectoare silvice de protecţie specială, avînd un regim special de gospodărire.
Pentru fiecare subgrupă funcţională de păduri, prin amenajamentele silvice, se stabilesc măsuri de gospodărire diferenţiate care asigură îndeplinirea funcţiilor ce le revin.

1.3. Dreptul de proprietate asupra terenurilor din fondul forestier.
Pădurile în Republica Moldova, folosite în interes public, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
Ele pot fi date în gestiune sau în folosinţă.
Proprietatea privată asupra pădurilor se admite în cazul plantării acestora, în condiţiile legii, pe terenurile aflate în proprietate privată. (art. 6 CS)

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!