APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.
Bożena Sławiak, Oana Stoe, Jadwiga Zakrzewska, Plop Andrei






Wiosną 2014 roku młodzi obywatele Niemiec,  Litwy, Węgier, oraz Rumunii mieli możliwość czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski w ramach Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych. Głównym celem programu było wspieranie zainteresowania  młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz życiem politycznym i publicznym Polski. Program służył też przybliżeniu stażystom kultury, tradycji i historii Polski.


Staż trwał 3 miesiące i brali w nim udział po maksymalnie 3 obywateli z każdego z państw. Uczestnicy pod patronatem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz opieką pracownika Kancelarii Sejmu brali udział w pracach komisji sejmowych i grup bilateralnych. W ramach ustalonego wymiaru czasu pracy zapoznali się z różnorodnymi zadaniami, aktywnie współuczestniczą w opracowywaniu opinii, formułowaniu przemówień, artykułów, listów i innych wypowiedzi, przygotowywaniu posiedzeń i spotkań. Uczestnicy Programu otrzymywali na okres trwania stażu status stażysty-gościa Uniwersytetu

Warszawskiego i mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych maksymalnie dwóch dowolnie wybranych kierunków. W uzupełnieniu uczęstniczyli też w otwartym programie naukowym i dydaktycznym uczelni. Oprócz tego, uczestnili też w programach edukacyjnych, spotkaniach i odczytach organizowanych m.in. przez uczelnie warszawskie oraz inne organizacje i instytucje promujące kulturę i naukę, jak również zajmujące się doskonaleniem znajomości języka polskiego. Kancelaria Sejmu organizowała również program towarzyszący mający na celu przybliżenie Polski, jej historii i kultury.
Jako uczęstnik Programu Staży Parlamentarnych z Rumunii, mogę z pewnością powiedzieć, że przez te trzy miesiące uzyskałem bardzo cenną wiedze o polskim prawie i  systemie politycznym oraz lepiej zapoznałem się z kulturą Polski. W pełni popieram i dzielę ideę

demokracji, wolności do wyrażania swoich myśli i chcę poświęcić swoje życie i karierę do promowania wyżej wymienionych wartości na świecie, a szczególnie w moim kraju.
Szkolenie elit w najbardziej prestiżowych szkołach na świecie w połączeniu z demokracją i ekonomicznymi reformami może poprowadzić kraj do stworzenia podstaw prowadzących do sukcesów w gospodarce państwa. Obecne realia wymagają udoskonalenia metod, instrumentów i strategii w moim kraju. Bardzo cieszę się, że miełem taką wspaniałą okazję, żeby rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie polityki, którą na pewno wykorzystam w swojej dalszej karierze politycznej.
W trakcie programu miałem okazję poznać się z wybitnymi i znającymi się na swoim zawodzie ludźmi, zarówno z obszaru polityki, jak i z innych dziedzin.

 Chciałbym podziękować wszystkich organizatorów Programu Staży Parlamentarnych za taką wspaniałą okazję, która pozwoliła nam bliżej zapoznać się z systemem politycznym w Polsce oraz za bardzo dobrą organizację całego programu – od pierwszego do ostatniego dnia. Odbywałem staż pod kierunkiem i opieką Pani Poseł Jadwigi Zakrzewskiej.Szczególnie chciałbym podziękować Pani Poseł za wsparcie, za pomoc i za tę wiedzę, którą uzyskałem. Kiedykolwiek miałem jakieś pytania, to zawsze mogłem liczyć na pomoc Pani Poseł, a każda jej  odpowiedź była dla mnie bardzo cenną wiedzą.

Dziękuję za ten wspaniały staż i za udzieloną okazję zapoznać się z takim pięknym krajem, jak Polska. 

Join Us On Telegram @rubyskynews

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!